Algemene voorwaarden

Art. 1 De Verdelger en Asbestcenter zijn onderdelen van DE VERDELGER BV, met maatschappelijke zetel te 8020
OOSTKAMP-RUDDERVOORDE, Syslostraat 61 en met ondernemingsnummer BE 0728.588.081. Onderhavige contractsvoorwaarden zijn
van toepassing op elke overeenkomst tussen DE VERDELGER BV en de wederpartij (opdrachtgever/klant), tenzij er door de partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken.


Art. 2 Door ondertekening van de offerte of werkopdracht, wat ook digitaal kan gebeuren, aanvaardt de wederpartij onvoorwaardelijk
onderhavige contractsvoorwaarden, waar nodig aangevuld door de wettelijke bepalingen terzake. De aanvaarding kan ook gebeuren via email
en/of Whatsapp (en om het eender welk ander communicatiemiddel) uitgaande van de wederpartij.


Art. 3 De overeenkomst wordt gesloten tegen vaste prijs, behoudens wat betreft onvoorziene, onvoorzienbare (bvb. niet zichtbare) en/of
door de wederpartij verzwegen situaties waardoor de uitvoering moeilijker en/of duurder wordt dan oorspronkelijk voorzien. In voorkomend
geval behoudt DE VERDELGER BV zich het recht voor om ofwel de overeenkomst zonder schadevergoeding éénzijdig te annuleren, dan
wel om de oorspronkelijke prijs te verhogen in functie van deze nieuwe omstandigheden, dit na overleg met de wederpartij, die in
voorkomend geval op zijn beurt ook het recht heeft om de overeenkomst éénzijdig te verbreken zonder schadevergoeding, met uitzondering
van de vergoeding van de reeds door de VERDELGER BV geleverde prestaties met een minimum van 100,00 EUR + B.T.W.. Ingeval van
overmacht (bvb. brand, afbraak van de woning) waardoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk of extreem moeilijker en/of
duurder wordt, is de overeenkomst van rechtswege ontbonden zonder dat partijen elkaar schadevergoeding zijn verschuldigd, met
uitzondering van de vergoeding van de reeds door de VERDELGER BV geleverde prestaties met een minimum van 100,00 EUR + B.T.W…


Art. 4 Prestaties van de VERDELGER BV zonder een contract van minstens 1 jaar, zijn in principe betaalbaar vóór de aanvang van de
werken. Het verschuldigde bedrag dient in 1 keer betaald te worden voorafgaand aan de uitvoering. Er kan cash (tot 3.000,00 EUR) of met
bancontact worden voldaan. Alle (overige) facturen zijn in ieder geval te betalen binnen de 8 dagen na factuurdatum, welke datum behoudens
tegenbewijs ook de datum van verzending is. DE VERDELGER BV behoudt zich het recht voor om bij contracten van 1 jaar een voorschot
van 25 % op de aannemingssom te vragen en de aanvang van de uitvoering afhankelijk te stellen van de anterieure betaling daarvan. Bij
gebreke van tijdige en volledige betaling, is de wederpartij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van
12 % verschuldigd op het (saldo)factuurbedrag vanaf de vervaldatum tot de datum van volledige betaling, alsook een schadevergoeding voor
de buitengerechtelijke invorderingskosten van 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van 40,00 EUR, dit onverminderd de
gerechtskosten (aanmaning, dagvaarding, rechtspleging, uitvoering) ingeval van gerechtelijke invordering. Ingeval de wederpartij een
particulier en geen onderneming is, geldt het principe van wederkerigheid wat betreft deze verhogingen, die ook in toepassing van art. 1226
e.v. oud B.W.. verschuldigd (afdwingbaar) zijn.


Art. 5 DE VERDELGER BV zal zijn prestaties volgens de regels van de kunst uitvoeren en daartoe zoveel als mogelijk middelen
aanwenden, zonder zich echter te verbinden tot een resultaat. De overeenkomst voor verdelging van ongedierte en/of asbestbestrijding betreft
een aanneming van werk (huur van diensten) waarbij de levering van de materialen noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
ondergeschikt zijn (en dus geen koopovereenkomsten zijn).
Alle werken en leveringen worden door de wederpartij geacht aanvaard te zijn vanaf datum uitvoering, behoudens schriftelijk protest via
aangetekende zending binnen de vervaltermijn van 5 kalenderdagen na uitvoering en/of levering door DE VERDELGER BV.


Art. 6 Indien de wederpartij de overeenkomst verbreekt, annuleert of de uitvoering daarvan onmogelijk maakt, is hij/zij van rechtswege en
zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding van 25 % van het totaalbedrag verschuldigd, met een minimum van 100,00 EUR
excl. B.T.W., behoudens bewijs door DE VERDELGER BV van grotere schade.


Art. 7 De wederpartij is verantwoordelijk voor de (bewaking en bescherming van de) uitgevoerde werken van DE VERDELGER BV en
hij/zij zal instaan, voor de daad van derden (bewoners, huurders, enz…) op de plaatsen en aanhorigheden (woning, tuin, enz…) waar de
werken werden uitgevoerd. Enkel DE VERDELGER BV is bevoegd en gemachtigd om wijzigingen daaraan uit te voeren, bvb. gif
verplaatsen, asbest verwijderen, roosters aanpassen, enz… DE VERDELGER BV plaatst het vergif, of verwijdert het asbest in overleg met
de wederpartij en zal niet aansprakelijk zijn indien personen en/of huisdieren met het vergif of de vergiftigde dieren in contact komen, wat
ook van toepassing is op de met asbest besmette voorwerpen.


Art. 8 Indien de wederpartij een contract afsluit voor prestaties voor de duur van 1 jaar, wordt het contract bij het verstrijken van deze
termijn, automatisch en stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar. Ingeval van stilzwijgende verlenging zal de basisprijs automatisch
worden geïndexeerd (index consumptieprijzen).
Het contract voor 1 jaar kan enkel worden opgezegd tegen zijn jaarlijkse vervaldatum mits een aangetekend schrijven met een opzegtermijn
van 3 maanden, ingaand de maand na de maand waarin de opzegging werd ontvangen. De ontvangst van de opzegging wordt geacht te zijn
gebeurd, behoudens tegenbewijs, drie werkdagen na datum verzending aangetekende brief. Bij laattijdige opzegging wordt het contract
verlengd voor 1 jaar en zal de opzegging pas uitwerking hebben tegen de nieuwe vervaldatum.


Art. 9 De wederpartij zal zelf aangeven in de werkopdracht welk B.T.W.-tarief van toepassing is. Wanneer blijkt dat de wederpartij foutief
was, is de wederpartij aansprakelijk voor de betaling van het ontbrekende B.T.W.-bedrag en alle eventuele boeten, verhogingen en intresten
die hierdoor aan DE VERDELGER worden aangerekend. Particulieren kunnen in aanmerking komen voor het verlaagde B.T.W.-tarief (6 %)
wanneer zij cumulatief voldoen aan de wettelijke voorwaarden, in ieder geval als volgt : (1) De eerste ingebruikname van het gebouw (plaats
uitvoering) ouder is dan 10 jaar. (2) De woning dient uitsluitend voor privédoeleinden te worden gebruikt en slechts maximaal een eventueel
‘bijkomstig’ gedeelte daarvan wordt ook beroepsmatig gebruikt. (3) De werken worden rechtstreeks aan de eindgebruiker gefactureerd.


Art. 10 Alle partijen zijn gehouden tot geheimhouding en discretie, zowel bij de totstandkoming, uitvoering als einde van de overeenkomst.
DE VERDELGER BV zal voor zoveel als mogelijk in ongemarkeerde wagens naar de plaats van uitvoering rijden en de gegevens van de
wederpartij nooit voor andere doeleinden gebruiken dan de uitvoering van de opdracht en dit overeenkomstig de G.D.P.R.-wetgeving en alle
andere wettelijke bepalingen en uitzonderingen (terzake de mededeling van gegevens). Ook de wederpartij zal de werkwijze van DE
VERDELGER BV niet kenbaar maken aan derden.


Art. 11 DE VERDELGER BV is enkel aansprakelijk voor de materiële schade die door DE VERDELGER BV is veroorzaakt. De eventuele
schade dient tegensprekelijk te worden vastgesteld en waartoe de wederpartij de VERDELGER BV per aangetekend schrijven moet uitnodigen, dit binnen de 48 uur na vaststelling van de schade. DE VERDELGER BV dient de kans te krijgen om de eventuele schade in
natura te herstellen wat echter geen verplichting is. De aansprakelijkheid van DE VERDELGER BV is beperkt tot de prijs voor de werken
dan wel het factuurbedrag.


Art. 12 De eventuele, gerechtelijk vastgestelde nietigheid van één of meer van de hierboven vermelde bepalingen, laat de rechtsgeldigheid
en toepasbaarheid van de overige bepalingen onverlet.


Art. 13 Alle betwistingen en geschillen met DE VERDELGER BV behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht over het
Eerste Kanton van Brugge, de Rechtbank van Eerste Aanleg West – Vlaanderen, afdeling Brugge en de Ondernemingsrechtbank Gent,
afdeling Brugge. Enkel het Belgisch Recht is daarop van toepassing.


DE VERDELGER BV – Syslostraat 61 – 8020 OOSTKAMP-RUDDERVOORDE
Tel. 0498/30 00 12 – www.DeVerdelger.be – Info@DeVerdelger.be